دانلود فایل خوشه بندی و انتخاب سرخوشه در شبکه های حسگر بی سیم براساس منطق فازی

یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :9چکیده مقاله: یکی از مه مترین ابزار کسب اطلاعات و درک محیط شبک ه های حسگر بی سیم 1است. در این نوع شبکه ها، گره های حسگر هنوز هم برای تامین انرژی خود، متکی به باتری هایی با توان اندک می باشند که به دلیل بکارگیری در محیط های خشن و غیر قابل دسترس، امکان شارژ مجدد یا تعویض گره های حسگر وجود ندارد. یکی از چالش های اساسی در شبکه های حسگر بی سیم، چگونگی افزایش طول عمر شبکه 2 است. استفاده از مدل هایخوشه بندی 3 را می توان راه حلی برای غلبه بر این مشکل در نظر گرفت که به صورت چشم گیری م

دانلود فایل نقش هندسه سایق مکان در ارتقا کیفیت آموزش معماری (براساس دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز)

یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :9چکیده مقاله: یکی از مه مترین ابزار کسب اطلاعات و درک محیط شبک ه های حسگر بی سیم 1است. در این نوع شبکه ها، گره های حسگر هنوز هم برای تامین انرژی خود، متکی به باتری هایی با توان اندک می باشند که به دلیل بکارگیری در محیط های خشن و غیر قابل دسترس، امکان شارژ مجدد یا تعویض گره های حسگر وجود ندارد. یکی از چالش های اساسی در شبکه های حسگر بی سیم، چگونگی افزایش طول عمر شبکه 2 است. استفاده از مدل هایخوشه بندی 3 را می توان راه حلی برای غلبه بر این مشکل در نظر گرفت که به صورت چشم گیری م

دانلود فایل مطالعه تطبیقی شاخص های کالبدی طراحی شهری موثر بر احساس امنیت در جامعه آماری آقایان و بانوان (نمونه موردی شهر کرمان)

یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :9چکیده مقاله: یکی از مه مترین ابزار کسب اطلاعات و درک محیط شبک ه های حسگر بی سیم 1است. در این نوع شبکه ها، گره های حسگر هنوز هم برای تامین انرژی خود، متکی به باتری هایی با توان اندک می باشند که به دلیل بکارگیری در محیط های خشن و غیر قابل دسترس، امکان شارژ مجدد یا تعویض گره های حسگر وجود ندارد. یکی از چالش های اساسی در شبکه های حسگر بی سیم، چگونگی افزایش طول عمر شبکه 2 است. استفاده از مدل هایخوشه بندی 3 را می توان راه حلی برای غلبه بر این مشکل در نظر گرفت که به صورت چشم گیری م