دانلود فایل تاملی پیرامون مفهوم سیاسی خلافت در قرآن (با تاکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

س یا همایش : دوازدهمين کنگره ملي پيشگامان پيشرفتتعداد صفحات : 15چکیده مقاله: واژه خلیفه در سوره های بقره: 30 و ص: 26 واژه خلفا در سوره اعراف: 69، 74؛ سوره نمل: 62 و واژه خلایف در سوره انعام: 165: سوره یونس: 14، 73.؛ سوره فاطر 39 استعمال شده است. مقاله تلاش دارد تا با روش تفسیر اجتهادی موضوعی و تحلیل محتوا به واکاوی مسالهخ خلافت در قرآن و به ویژه آیه سی ام سوره بقره بپردازد و در این مسیر تفاسیر معاصر شیعه را بپژوهد. فرضیه مقاله بر آن است که مفهوم خلافت آیه سی ام سوره بقره به معنای جانشینی نوعی انسان از خداوند و نه تنها اولیا و یا جانشینی از پیشینان می باشد همان گونه

دانلود فایل جرم انگاری احتکار در حقوق ایران

س یا همایش : دوازدهمين کنگره ملي پيشگامان پيشرفتتعداد صفحات : 15چکیده مقاله: واژه خلیفه در سوره های بقره: 30 و ص: 26 واژه خلفا در سوره اعراف: 69، 74؛ سوره نمل: 62 و واژه خلایف در سوره انعام: 165: سوره یونس: 14، 73.؛ سوره فاطر 39 استعمال شده است. مقاله تلاش دارد تا با روش تفسیر اجتهادی موضوعی و تحلیل محتوا به واکاوی مسالهخ خلافت در قرآن و به ویژه آیه سی ام سوره بقره بپردازد و در این مسیر تفاسیر معاصر شیعه را بپژوهد. فرضیه مقاله بر آن است که مفهوم خلافت آیه سی ام سوره بقره به معنای جانشینی نوعی انسان از خداوند و نه تنها اولیا و یا جانشینی از پیشینان می باشد همان گونه

دانلود فایل تولید بتن بازیافتی, چالش ها وراهکارها

س یا همایش : دوازدهمين کنگره ملي پيشگامان پيشرفتتعداد صفحات : 15چکیده مقاله: واژه خلیفه در سوره های بقره: 30 و ص: 26 واژه خلفا در سوره اعراف: 69، 74؛ سوره نمل: 62 و واژه خلایف در سوره انعام: 165: سوره یونس: 14، 73.؛ سوره فاطر 39 استعمال شده است. مقاله تلاش دارد تا با روش تفسیر اجتهادی موضوعی و تحلیل محتوا به واکاوی مسالهخ خلافت در قرآن و به ویژه آیه سی ام سوره بقره بپردازد و در این مسیر تفاسیر معاصر شیعه را بپژوهد. فرضیه مقاله بر آن است که مفهوم خلافت آیه سی ام سوره بقره به معنای جانشینی نوعی انسان از خداوند و نه تنها اولیا و یا جانشینی از پیشینان می باشد همان گونه