دانلود فایل شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی عددی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها با استفاده از مدل عددی OpenFOAM :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران, معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

استفاده از آبشکن برای حفاظت از سواحل و کنترل فرسایش اهمیت بسزایی دارد. از اینرو تعیین شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته برای شناخت الگوی جریان بسیار مهم است. از آن جا که تحقیقات آزمایشگاهی زمان بر و هزینه بر است مدل عددی جایگزین مناسبی برای آن است. در این تحقیق, برای بررسی شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته حول سه آبشکن با زاویه قایم نسبت به ساحل از مدل عددی OpenFOAM استفاده شد و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. برای ایجاد هندسه مورد نظر و شبکه بندی آن از نرم افزارGambit استفاده شد. برای حل مدل OpenFOAM, از حلگر PimpleFoam و مدل آشفتگی RNG استفاده شد و برای ترسیم خروجی-های مدل عددی از نرم افزار Tecplot استفاده شد. مقدار انرژی جنبشی آشفته در آزمایشگاه در دماغه آبشکن اول, دوم و سوم به ترتیب برابر 0/009 , 0/031 و 021/ 0 نیوتن بر مترمربع و در مدل عددی به ترتیب برابر با 0/006 , 0/03 و 0/018 نیوتن بر مترمربع است.به طور کلی مدل عددی OpenFOAM به خوبی توانسته است شدت آشفتگی و انرژی جنبشی آشفته پیرامون آبشکن ها را شبیه سازی کند.

لینک کمکی