دانلود فایل شناخت تجمل گرایی در عرصه اجتماعی و تاثیرپذیری آن بر معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناخت تجمل گرایی در عرصه اجتماعی و تاثیرپذیری آن بر معماری :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تجمل گرایی, پدیده ایی تاثیرگذار در سطح اجتماع بر زندگی بشر بوده است. در عرصه اجتماعی انگیزش های متعددی برای مصرف کالا نزد افراد به وجود آمده است, نشان دادن شان و هویت فردی از طریق تظاهر به تجمل گرایی, وانمود متمایز بودن فردی و یا همرنگ شدن در زمینه مصرف با دیگران از طریق جامع پذیر و نماد پذیر شدن کالا از ویژگیهای این پدیده در ادوار مختلف بوده است. در این زمینه معماری هم به عنوان هنر تاثیر گذار به یکی از عناصر مصرف گرایی تبدیل شده است که در این تحقیق با بیان انتقادی نسبت به غفلت جمعی, در خصوص جایگاه معماری مرتبط با شاخصه های مصرف گرایی پرداخته شده است. شیوه پژوهش در این تحقیق از نوع کیفی بوده که با جمع آوری آرا و نظرات اندیشمندان حوزه مصرف انجام شده است. نتایج حاصل شده به صورت تیوریک نشان از آن دارد که شیوع پدیده مصرف گرایی در معماری توام با برسازی رفتارهای خاص, همه اقشار طبقات اجتماعی را در برگرفته است و همچنین نشان می دهد که چگونه معماری به مثابه ابزار مصرف گرایی مشمول خدمت به قصدیت آن می شود. در نوشتار حاضر مبتنی بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی است. روش تحقیق از منظر فرآیند اجرا کیفی با رویکرد تفسیرگرایانه است. هدف پژوهش حاضر توصیف و نقد امر تجمل گرایی به عنوان پدیده اجتماعی و تاثیر آن بر تولید اثر معماری است

لینک کمکی