دانلود فایل بررسی تاثیر تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر واکنش های مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: مشتریان برند اسنوا در شبکه های اجتماعی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تاثیر تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر واکنش های مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: مشتریان برند اسنوا در شبکه های اجتماعی) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر واکنش های مصرف کننده با نقش میانجی ارزشویژه برند در مشتریان برند اسنوا در شبکه های اجتماعی می باشد. پرسشنامه تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی برگرفته ازپژوهش کیم کو (2012) با ابعاد سرگرمی, تاثیر متقابل, سفارشی سازی ودر نهایت تبلیغات دهان به دهان) به عنوان متغیرمستقل؛ ارزش برند با تکیه بر نتایج پژوهش های کیم هاین (2011) بامولفه های (آگاهی از برند تصویر نام تجاری) به عنوانمتغیر میانیی واکنش مصرف کننده مقتبس از پژوهش های نت میر (2004) با ابعاد (قصد خرید, گسترش نام تجاری ووفاداری به نام تجاری) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش متشکل از مشتریانبرند اسنوا در شبکه های اجتماعی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش از فرمول جامعه نامحدود کوکران برایتعیین حجم نمونه استفاده تعداد 384 نفر برای نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. با کمک نرم افزار آماری PLS رواییوپایایی پرسشنامه آزمون های مربوطه بر روی فرضیه های پژوهش انجام شد. بر اساس نتایج آزمون های انجام شده می تواناذعان نمود که تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر واکنش های مصرف کننده با نقش میانجی ارزش ویژه برند در مشتریانبرند اسنوا در شبکه های اجتماعی تاثیر مثبت معناداری دارند, البته نباید از رد چند فرضیه پژوهش به سادگی عبور کرد.

لینک کمکی